Så långt bort men ändå så nära - En kvalitativ dokumentstudie om hur följare besvarar Donald Trumps ledarskap på Twitter

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte:Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för hur följare konstruerar ledarskap på Twitter. Detta ämnar vi undersöka genom att se till Trumps tweets och hur följare i sin tur besvarar dem. Metod:Uppsatsen är en kvalitativ dokumentstudie och utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. För att besvara frågeställningen har uppsatsens tillvägagångssätt gjorts med en abduktiv ansats och det empiriska materialet har analyserats med diskursiv analys. Empirin består av insamlade tweets från Trumps twitterkonto och tillhörande respons från hans följare på plattformen. Teoretiska perspektiv: Teorikapitlet utgår från ett socialkonstruktionistiskt synsätt på Webers klassiska teori på karismatiskt ledarskap, där följarnas perspektiv redogörs för. Vi åtskiljer även det autentiska ledarskap är en kontemporär syn på karismatiskt ledarskap. Därefter presenteras medias roll gällande ledarskap, vilket innefattar traditionell mediernas samband med ledarskap samt aktuell forskning kring ledarskap på Twitter. Resultat:Det konstateras utifrån det empiriska materialet att Trump framställer sig som en karismatisk ledare på Twitter. Följarna besvarar detta som om att Trump har en hjältestatus och som att han är en nära vän, vilket är motsägelsefullt för teorin om karismatiskt ledarskap. Slutsats:Twitter har en inverkan på det upplevda avståndet mellan följare och ledare emellan. Det gör att följare ser Trump som en karismatisk ledare men även som en autentisk ledare, trots att det inom dessa teorier finns flertalet egenskaper som skiljer dem åt. Det tyder i sin tur på att Twitter som plattform har en inverkan på konstruktionen av ledarskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)