Probably the Best Sponsorship in the World : En kvantitativ studie om hur en idrottsförenings varumärkesimage påverkas av alkoholrelaterad sponsring

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur sponsorer som förknippas med alkohol kan påverka en idrottsförenings varumärkesimage. Detta kontroversiella fenomen har blivit vanligt inom idrotten idag. Vi ville därför ta reda på vilken effekt det får på idrottsföreningens varumärke.   Metod: En kvantitativ metod har använts och studiens data har samlats in genom en enkätundersökning. Analysen och redovisning av data har skett med hjälp av deskriptiv statistik, korrelationsanalys och regressionsanalys i programmet SPSS.   Resultat & slutsats: Resultaten visar att sponsring från alkoholtillverkande företag generellt har en positiv påverkan på en idrottsförenings varumärkesimage. Detta trots att det är ett omdiskuterat och kontroversiellt förhållande mellan idrotten och alkoholen. Det beror på att förhållandet mellan respektive varumärkesimage inte är samstämmigt och kräver därmed mer tankekraft hos konsumenterna. På så vis befästs sponsorsamarbetet starkare i medvetandet och gynnar varumärkenas image.   Examensarbetets bidrag: Idrottsföreningar bör resonera kring vilka sponsorer som ska exponeras. Resultatet visar att sponsorsamarbeten med varumärken som förknippas med alkohol gynnar idrottsföreningens varumärkesimage. Teoretiskt bidrar studien till den kumulativa forskningen inom marknadsföring och hur sponsring fungerar inom idrott.   Förslag till fortsatt forskning: Studien undersöker hur en idrottsförenings varumärkesimage påverkas av sponsorer som förknippas med alkohol. Ett förslag till framtida forskning är att undersöka flera föreningar och idrotter för att ytterligare stärka den etablerade forskningen. Ett annat förslag är att göra en liknande undersökning ur idrottsföreningars synvinkel för att ta reda på deras åsikt om sponsring.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)