"Nissebatong löser inte narkotikaproblemen" : En kvalitativ studie om brukarinflytande inom missbruksvården

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Studien syftar till att utifrån ett brukarperspektiv belysa hur stort inflytande brukare inom den kommunala missbruksvården har på sin egen vård. Brukare avses i detta fall personer som har och har haft en kontakt med missbruks- och beroendevården över tid. För att besvara studiens syfte har fem brukare intervjuats. Studiens data har sedan analyserats med hjälp av maktteori. Studien visar att upplevelsen av inflytande påverkar vården och att den kan variera hos brukarna beroende på vilka egenskaper de själva besitter, de professionella besitter och hur relationen dem emellan utvecklas. Samtliga brukare i studien upplevde att de befann sig i ett underläge i maktförhållandet gentemot de professionella. För att känslan av inflytande skulle vara stark hos brukarna krävdes det att de professionella hade en förmåga att förhålla sig till och i viss mån reducera obalansen i maktförhållandet. Att brukarna kände att de hade makten att påverka vården samt att de blev lyssnade på var centralt för att en känsla av inflytande skulle infinna sig. Om detta inte var närvarande i relationen med de professionella infann sig istället en känsla av maktlöshet och begränsat inflytande.          

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)