Hållbar kommunikation - En kvalitativ studie i hur två svenska modeföretag konstruerar hållbarhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Sammanfattning: Denna studie ämnar undersöka hur svenska modeföretag konstruerar begreppet hållbarhet i sina hållbarhetsrapporter. Studien avser bidra med en ökad förståelse för hur företagen konstruerar begreppet hållbarhet och syftar till att studera hur organisationer kommunicerar detta i sina hållbarhetsrapporter och vilka diskurser som är möjliga att urskilja. Studien utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och fokus ligger därmed på hur språket används för att konstruera hållbarhet. Analysen har genomförts med stöd i en kritisk diskursanalys som den formulerats enligt Norman Faitclough vilken använts ihop med diskursteorin vilken är studiens ledande teori. Resultaten av analysen visar på att företagen i sin konstruktion av hållbarhetsbegreppet använder sig av flera diskurser och att dessa är tydligt influerade av FN:s Agenda 2030 vilken är att betrakta som en hegemonisk diskurs. Den huvudsakliga slutsatsen som ges är att det finns två huvudsakliga diskurser som tillsammans bidrar till att konstruera hållbarhet, den cirkulära diskursen och diskursen om socialt ansvar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)