Användning av skuggsystem hos organisationer med sanktionerade intranätverk

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

Sammanfattning: Företag och organisationer använder sig ofta av sanktionerade, specialanpassade IT-system för att hantera information och kontrollera sin verksamhet. När anställda frångår policys och riktlinjer kring användningen av dessa system kallas det Shadow IT, eller skuggsystem. Detta innebär att de anställda utvecklar nya rutiner, hård- eller mjukvara eller vänder sig till annan etablerad programvara. Detta arbete innefattar en kvalitativ undersökning där kommunikatörer och informatörer vid Uppsala universitet har intervjuats för en orsaksinventerande studie av skuggsytem i förhållande till universitetets sanktionerade intranät Medarbetarportalen. Orsaker som kunnat fastställas till varför användare frångår rutiner och väljer skuggsystem är bristande reglering, mänskliga faktorer, såsom bekvämlighet och motvilja, brister hos systemets kvalitet samt informationens kvalitet. Vidare orsaker är utvecklingen av mer specifika, bättre egna lösningar i form av olika skuggsystem, samt organisationens struktur och kultur. Då Uppsala universitet påverkas av akademisk frihet och anställdas valmöjligheter i och med detta, saknas tydlig kontroll genom policys och föreskrifter från ledningens sida angående användning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)