"Vad är det här för ett UFO?" : Några behandlares erfarenheter av förändringsarbete med personer som blivit dömda för sexualbrott

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

Sammanfattning: Syftet med undersökningen var att undersöka behandlares uppfattningar om och erfarenheter av relationsskapande som en grund för förändring med klienter som blivit dömda för sexualbrott. Vi använde oss av en hermeneutisk utgångspunkt med kvalitativ ansats med intervju som metod eftersom respondenternas egna uppfattningar och erfarenheter var av relevans för frågeställningen. Vid analyseringen av resultatet användes meningskoncentrering som metod. Resultatet har tolkats utifrån von Wrights teori om det punktuella och relationella perspektivet. Resultatet visar att respondenterna anser att relationen mellan behandlare och klient är den viktigaste delen i behandlingsarbetet med klienter som blivit dömda för sexualbrott, och att den relationen påverkar klientens förändringsprocess. Resultatet visar även att det finns aspekter som kan främja respektive hämma allianses mellan behandlare och klient såväl som klientens förändringsprocess. Aspekter som ansågs främjande var en professionell hållning hos behandlaren, empati, flexibilitet och förmågan att vara närvarande i mötet med klienter. Aspekter som ansågs hämmande var om behandlaren var generaliserande i mötet med klienter och om behandlaren var dömande mot klienter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)