Industrialisering och Aktiebolag. : En komparativ studie av aktiebolagsetablering i tre län under 1800-talets andra hälft.

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Ekonomisk historia

Författare: Oskar Johansson; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna uppsats i ekonomisk historia handlar om den omdaning som industrialiseringen innebar för företagens ägandestruktur, och undersöker en av de mer betydande organisatoriska innovationerna under perioden nämligen aktiebolaget. Industrialiseringen som en sammanhängande process med genomgripande förändringar över hela landet problematiseras, med ett regionalt perspektiv på aktiebolagsetableringar i tre olika län. De studerade länen är Östergötland, Västernorrland och Kronoberg under perioden då den första svenska aktiebolagslagen var gällande från 1849-1895. Det uppsatsen kommer fram till är att det fanns olika förutsättningar i de olika länen, och deras grad av industrialisering skiljde sig åt sett till antalet aktiebolag i varje län. Detta regionala perspektiv påvisar att det fanns geografiska skillnader för hur industrialiseringsförloppet tog sig uttryck i Sverige.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)