Omedveten skuld? En straffrättsfilosofisk uppsats om rekvisitet "Kontrollerad handling"

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Författare: Zebastian Liljegren; [2014]

Nyckelord: Law and Political Science;

Sammanfattning: Att en gärningsperson företagit en kontrollerad handling som lett till en okontrollerad följd är ett av kraven i den svenska straffrätten för att uppfylla rekvisiten för straffansvar i den modell för ansvar för en brottsbeskrivningsenlig gärning, beskriven av straffrättsprofessor Nils Jareborg och som tillämpas i svenska domstolar. Vid en analys av NJA 2012 s. 45 föreföll definitionen av vad som är en kontrollerad handling i fall där en gärningsperson lider av en tillfällig psykisk störning oklar. Är det så att domstolen tolkat begreppet ”kontrollerad handling” allt för snävt? Enligt Nils Jareborg är en kontrollerad handling en handling som en person kan avbryta. Detta har även diskuterats i ett annat rättsfall i Hovrätten, RH 2008:90, där man konstaterar att man inte ska straffas för ofrivilliga handlingar. Aristoteles uppställde krav på frivillig handling för att kunna hålla en person moraliskt ansvarig för den. En handling ska anses frivillig om personen har kontroll över den och en medvetenhet om vad handlingen kan leda till. Endast personer som besitter förnuftets förmåga ska hållas moraliskt ansvariga för sina handlingar. Svensk rätt håller idag förnuftslösa ansvariga för sina handlingar, man belägger dessa med straffansvar men man underlåter i vissa fall att utdöma påföljd. Rättspsykiatrikern Sten Levander förklarar i en intervju hur en tillfällig psykos påverkar hjärnan och kan få en person att uppfatta världen felaktigt eller helt enkelt få en kortslutning och ”bara agera” utan att ha processat vad det är hen gör. I ett system som det svenska straffsystemet där kriminaliseringen och verkställandet av straff är syftat att verka preventivt, är det nödvändigt att ta upp till diskussion huruvida vi bör straffa personer som saknat kontroll över sina handlingar och inte varit medvetna om vad det är de gör.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)