ARBETSTERAPI VID PALLIATIV VÅRD Litteraturstudie med kvalitativ ansats

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Bakgrund: Palliativ vård är en behandlingsform för patienter med sjukdomar som inte går längre att bota med syfte att främja och öka livskvalitet, vilket möjliggörs med hjälp av ett multiprofessionellt team, där bland arbetsterapeuter är inkopplade. En kunskapsgap har identifierats eftersom det saknas tillräckligt mycket forskning om palliativa patienters upplevelser av arbetsterapi och arbetsterapeutiska metoder, samt okunskap kring arbetsterapi vid den palliativa vården bland blivande arbetsterapeuter. Det rekommenderas att patienter vid den palliativa vården ska få en så hög livskvalitet, men på grund av avsaknad kunskap kan detta inte fullt tillgodoses. Denna studie gjordes för att skapa förståelse kring det valda ämnet. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelse av arbetsterapi och undersöka arbetsterapeutiska metoder som används vid den palliativ vården. Metod: En litteraturstudie baserad på 7 kvalitativa artiklar. Graneheim och Lundmans kvalitativ innehållsanalys användes i analysprocessen. Resultat: Resultatet av den här studien visade att patienternas upplevelser av arbetsterapeutens behandling fick dem att känna sig sedda och att de uppfattades som en individ och inte som en döende patient. Stödet och motivationen som patienterna fick ifrån arbetsterapeuten upplevdes positivt. Patienterna upplevde också känslan av att vara i god form genom att få vara i ett socialt nätverk och genom att delta i gruppaktiviteter. De arbetsterapeutiska metoder som identifierades i den här studien var kompensatoriska interventioner som förskrivning av hjälpmedel, miljöanpassning, och avslappningsprogram. Arbetsterapeutens förhållningssätt upplevdes vara samarbete, empati och problemlösare. Slutsats: Arbetsterapi inom palliativ vård upplevdes ha ett betydande inflytande på patienternas välbefinnande, vilket i sin tur främjar livskvaliteten positivt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)