Sjuksköterskans möte med våldsutsatta kvinnor : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Våld mot kvinnor är idag ett allvarligt samhällsproblem som kan orsaka ohälsa och lidande hos kvinnor. Våldsutsatta kvinnor uppsöker vården mer frekvent än andra kvinnor som inte varit utsatta för våld. Därav är chansen relativt hög att sjuksköterskor kommer att möta våldsutsatta kvinnor i vården. Sjuksköterskor bör möta kvinnorna med respekt och öppenhet för att kunna ge en god omvårdnad. Syfte: Syftet med uppsatsen var att beskriva sjuksköterskors upplevelser i mötet med kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer. Metod: En litteraturöversikt baserad på kvalitativ ansats. Analysen har genomförts efter Fribergs femstegsmodell. Resultat: Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde brist på utbildning och kunskap om våld i nära relation. Sjuksköterskor upplevde att det var svårt att fråga kvinnor om de blivit utsatta för våld. Det kunde bero på tidsbrist och bristande arbetsmiljö. Det förekom även fördomar och föreställningar om våldsutsatta kvinnor från sjuksköterskor som resulterade i att frågor om våld undveks. Slutsats: Sjuksköterskor upplever behov av utbildning, riktlinjer och handledning inför mötet med kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation. För att lättare kunna identifiera våldsutsatta kvinnor krävs en ökad medvetenhet från sjuksköterskor. Att värna om våldsutsatta kvinnors integritet, trygghet och välbefinnande var centrala delar för att skapa en god hälsa. Sjuksköterskor bör se våldsutsatta kvinnors behov och styrkor för att skapa en tillitsfull vårdrelation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)