Är det okej att visa sig osäker på arbetsplatsen?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Emotioner har studerats och varit viktiga för att förklara och förstå sociala händelser hos många av sociologins klassiker. Emotioner påverkar kvaliteten på relationen mellan människor och känslor kan både skapa avstånd som närhet till andra . Det finns en mängd olika emotioner som upplevs både positiva eller negativa. De väcks i relationen till andra människor, i olika situationer och på olika arenor. Denna kvalitativa studie har till syfte att skapa en djupare sociologisk förståelse kring hur normer, värderingar och antaganden om känslor som ger osäkerhet, påverkar arbetstagares sätt att dels tala om, dels bete sig på sin arbetsplats. Hypotesen är att rationalitet är högre värderat än känslor varför detta påverkar arbetstagarnas förhållningssätt till att visa eller tala om osäkerhet på arbetsplatsen. Frågeställningarna vill generera kunskap inom vilka områden det är okej att visa osäkerhet och om man undviker vissa, vilka är det och varför? Empirin har samlats in genom sju semistrukturerade intervjuer med fyra kvinnor och tre män. I analysen används teorier om emotionen skam och hur den påverkar sociala relationer. I moderna samhällen är det skamligt att uppleva skam varför det är relativt osynligt. Osäkerhet är en emotion som är nära besläktad med skam varför den kan förstås på liknande sätt. Resultatet visar att det är okej att visa och tala om osäkerhet på arbetsplatsen men då i första hand osäkerhet som är kopplat till sakfrågor. Sedan finns en annan typ av osäkerhet som är kopplat till känslor och relationer och den är inte lika självklar att få ögonen på.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)