”LADDA OCH INFORMERA” En kvalitativ studie om Försvarsmaktens samarbete med reklambyrån Volt

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Uppsats/Examensarbete: 15 hp Kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap Nivå: Grundnivå Termin/år: Ht/2016 Handledare: Magnus Fredriksson Kursansvarig: Malin Sveningsson Sidantal: 36 Antal ord: 14 757 Nyckelord: recognition, auto-communication, public sector organization, brand building, reliance, generalized other, campaign, identity, advertising agency, organization Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur betydelsen och bakgrunden av varumärkeskampanjen “Du nya, du fria” skiljer sig för beställaren Försvarsmakten och utföraren Volt i fråga om omvärldsaktörers erkännande. Teori: Erkännande, generaliserade andre, varumärkesbyggande organisationsidentitet & autokommunikation Metod: Kvalitativa respondentintervjuer Material: Fyra respondentintervjuer och en gruppintervju á två personer, genomförda i Stockholm. Resultat: Resultatet visar på att de studerade organisationerna i ämbete av beställare och utförare av Försvarsmaktens varumärkeskampanj “Du nya, du fria” förhåller sig till och eftersträvar olika former av erkännande från olika aktörer i sin omvärld. Erkännandet från de aktörerna är viktigt i reklamköparen och -producentens kamp att positionera sig i respektive bransch eller organisation. Kampanjen som gemensam produkt betyder olika för de två parterna då de erhåller erkännande från olika håll och från olika aktörer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)