Vägen är mödan värd : Den digitala transformationens påverkan på organisationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Sammanfattning: Problemformulering: Hur påverkas organisationer vid digitala transformationer?  Syfte: Uppsatsens primära syfte är att redogöra för hur en digital transformation har påverkat organisationers affärsmodeller samt påverkat verksamheters användande av strategier. Vi ämnar även att undersöka varför organisationer genomgick en digital transformation och vad som önskades att uppnås med förändringen.  Metod: En kvalitativ datainsamling med en deduktiv ansats. Det empiriska materialet samlades in via strukturerade intervjuer på respondenternas arbetsplatser.  Slutsats: Studien påvisar att organisationerna efter en digital transformation har kunnat skapa ett högre värde genom kostnadsminimering och effektivisering genom användning av mindre medel. Studien visar även att organisationsförändringen förändrar en verksamhet från grunden eftersom nya strukturer och system tillämpas samt delvis påverkar affärsmodeller. Det är därför av vikt att ha en digital strategi, en handlingsplan och mål för förändringsprocessen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)