Lämplighetsbedömning inom transportsektorn : En studie av bruket av psykologisk lämplighetsbedömning vid tre yrkesutbildningar i Sverige

Detta är en M1-uppsats från Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

Sammanfattning: I samband med antagning till sjöbefälsutbildningen vid sjöfartshögskolorna i Sverige görs idag ingen bedömning av studenters psykologiska lämplighet. Piloter och lokförare, som i sina yrken har ett liknande ansvar, genomgår utförliga tester och bedömningar av psykologisk lämplighet innan antagning till utbildning. Studiens syfte har varit att undersöka bruket av lämplighetsbedömning i transportsektorn idag, samt möjliga effekter som kan följa av att lämplighetstester införs även för sjöbefälsstudenter. En kvalitativ jämförelse av aktuella regelverk och procedurer för bedömning av lämplighet inom järnväg, luftfart och sjöfart har genomförts. Vidare har det undersökts hur rederier i dagsläget bedömer psykologisk lämplighet vid rekrytering av sjöbefäl. Ett införande av lämplighetsbedömningar av blivande sjöbefälsstudenter skulle innebära en viss merkostnad, men antalet avbrutna studier kan förväntas minska och därmed bespara samhället kostnader för icke fullföljda studier. Det huvudsakliga följden är att en undersökning av psykologisk lämplighet skulle kunna höja säkerheten till sjöss, då antalet olyckor till följd av den mänskliga faktorn skulle kunna förväntas minska.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)