Komponerandets mysterier- En studie av fasader och hur de upplevs av respektive lekmän och arkitekter

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Sammanfattning: Det är ofta arkitekter får frågan “Varför ritar ni så fula hus nuförtiden?”. Majoriteten lekmän tycks föredra estetiken hos äldre hus framför det som byggs idag. Ämnet är aktuellt i olika medier, men problemet är att det sällan bedrivs en konstruktiv diskussion mellan de två sidorna. Förespråkarna för en mer traditionell arkitektur smutskastar arkitekterna och arkitekterna hånar kritikerna. I mitt examensarbete vill jag därför försöka förstå vad som skiljer de båda grupperna åt och om det finns ett sätt att mötas i frågan. Med utgångspunkt i litteratur om klassisk arkitektur, matematik, naturvetenskap och miljöpsykologi har jag valt ut ett antal begrepp som jag tror kan fungera som ledord vid komposition av fasader. Begreppen beskriver faktorer som kan vara viktiga för att uppnå en, för allmänheten, tilltalande komposition och ligger till grund för ett urval exempelfasader. Fotografier av verkliga fasader kombinerat med intervjuer och semantiska bipolära skalor har utgjort en kvalitativ undersökning där både arkitekter och lekmän har deltagit. Undersökningen visade att det finns en viss typ av fasader som båda grupperna verkar uppskatta, vad som skiljer äldre fasaders komposition från modernistiska och att arkitekter generellt tycker bättre om modernistiska fasader än vad lekmännen gör. Egenskaperna som de mest uppskattade fasaderna har gemensamt skulle kunna ligga till grund för utformandet av nya fasader, oavsett stil.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)