Informationsgivning i samband med offentliga uppköpserbjudanden. Särskilt om selektiv information i samband med due diligence och insiderfrågor.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Aktiemarknadsbolag i Sverige har omfattande informationsskyldigheter. För att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden ska upprätthållas ska all information om ett aktiemarknadsbolag eller dess aktier som kan vara kurspåverkande offentliggöras. I samband med offentliga uppköpserbjudanden, där en budgivare erbjuder samtliga aktieägare i målbolaget att förvärva deras aktier, tillåts emellertid så kallad selektiv informationsgivning i viss mån. Med selektiv informationsgivning avses att inte offentliggjord, kurspåverkande information lämnas ut. Vanligast torde vara att selektiv information lämnas till en budgivare vid due diligence, vars främsta praktiska funktion är att fördela information mellan parterna i transaktionen. Förbudet mot insiderhandel är en ytterligare del i regelverket vars syfte ytterst är att upprätthålla allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden. Att använda ett informationsövertag för att göra förmånliga affärer anses orättvist och skadligt för allmänhetens förtroende. Vissa transaktioner har undantagits det straffbara området, eftersom de inte anses utgöra missbruk av insiderinformation. En budgivares planer på att lämna ett offentligt uppköpserbjudande utgör insiderinformation, men användandet av denna för att genomföra transaktionen anses inte utgöra insiderhandel. Information om målbolaget som en budgivare erhåller i samband med due diligence är däremot inte undantagen från det straffbara området. Trots att selektiv informationsgivning i sammanhanget är tillåtet kan således en budgivare göra sig skyldig till insiderhandel, om handel i målbolagets aktier sker eller ett bud lämnas utan att den erhållna informationen först har offentliggjorts. På grund av brist på rättspraxis är MmL:s tillämpning i samband med offentliga uppköpserbjudanden dock oklar. MmD kan ge viss ledning när det gäller tolkning av de svenska bestämmelserna. En punkt i direktivets ingress anger att det inte är att anse som insiderhandel om en budgivare erhåller insiderinformation i samband med ett offentligt uppköpserbjudande och sedan använder denna för att genomföra uppköpet. Ett förslag till en ny förordning om marknadsmissbruk innehåller en liknande bestämmelse, vilken blir direkt tillämplig i Sverige om förordningen träder i kraft. Jag anser att MmL inte borde lägga hinder i vägen för budgivare. Självregleringen på området är omfattande och ett handelsförbud enligt Takeover-reglerna aktualiseras på ett tidigt stadie då en budgivare har genomfört due diligence. En lagstiftning där insiderinformation en budgivare får i samband med due diligence undantas från det straffbara området skulle både resultera i ett klarare rättsläge och större överensstämmelse med det rådande direktivet på området, MmD.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)