Fama-Frenchs trefaktormodell och CAPM

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: I den här uppsatsen testas Fama-Frenchs trefaktormodell och ”Capital Asset Pricing Model” för att jämföra vilken av modellerna som bäst förklarar avkastningen på OMX-Stockholmsbörsen. Aktiedata från ett urval av Large cap och Small cap aktier analyseras under åren 2010-2015. Hur väl modellerna fungerar avgörs med en regressionsanalys, där riskpremierna RMRF, SMB och HML studeras. RMRF blev genomgående positivt signifikant medan varken SMB eller HML var särskilt relevanta för att förklara avkastningen. Resultatet tyder på att trefaktormodellen förklarar avkastningen i lika hög utsträckning som CAPM men eftersom trefaktormodellen använder ytterligare två variabler skulle modellen kunna betraktas som överflödig. Slutsatsen blir att en passiv investeringsstrategi, likt CAPM, är att föredra framför en aktiv investeringsstrategi som utgår ifrån Fama-Frenchs trefaktormodell.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)