Från ett nordiskt till ett globalt perspektiv : En undersökning om hur klimatzoner framställs i kursplaner och läroböcker

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

Författare: Amanda Svensson; [2020]

Nyckelord: Geografi; Klimatzoner; Kursplan; Lärobok; Progression;

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka och belysa hur progressionen av kunskap om klimatzoner framgår i kursplaner och läroböcker från årskurs 4 till gymnasiet. Detta undersöks då läroböcker anses vara en central del i undervisningen för både elever och lärare. Genom att tillämpa en kvalitativ textanalys undersöks och analyseras de delar av kursplanerna som åskådliggör vilka förmågor som eleverna ska få förutsättningar till att utveckla samt det centrala innehållet som behandlar klimatzoner. Vidare tillämpas en pedagogisk textanalys av det valda kunskapsområdet i tre geografiläroböcker för årskurs 4-6, 7-9 samt gymnasiets kurser geografi 1 och 2. Resultatet visar att en progression av kunskap gällande klimatzoner framträder i kursplanerna och läroböckerna. Detta då årskurs 4-6, sett ur både kursplanerna och läroboken, främst behandlar Nordens klimat för att sedan i högre årskurser förmedla en global syn på världens olika klimatzoner. Däremot visar resultatet att läroböckerna skiljer sig åt sett till omfånget och innehållet då läroboken för årskurs 7-9 inkluderar fler perspektiv jämfört med läroboken för gymnasiet. I slutändan är det dock upp till den verksamma läraren att tolka och tillämpa kursplanerna i undervisningen. Detta då klimatzoner går att integrera med olika delar av det centrala innehållet som tillsammans utgör de uttryckta förmågorna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)