Förutsättningar för en lyckad och lärande praktik - En kvalitativ studie av ingenjörsstudenters upplevelser av ett praktikprogram med fokus på struktur, lärande och interaktion

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: En praktik syftar till att individen ska lära sig grunderna i arbetet och att det ska underlätta övergången mellan utbildning och arbetslivet. Vår studie syftar till att undersöka ingenjörsstudenters upplevelser av ett praktikprogram som drivs av en organisation verksam inom byggbranschen. Vårt fokus ligger på vilka faktorer som skapar en bra praktik samt vilka förutsättningar som främjar lärande i en sådan situation. Bakgrunden till syftet ligger i en önskan från organisationen att utvärdera praktikprogrammet för att göra förbättringar samt skapa så bra förutsättningar som möjligt för sig själva och studenterna. Vi har genomfört en kvalitativ studie där vi har intervjuat sju studenter för att titta på deras upplevelser av programmet. Då vårt syfte bygger på att undersöka studenternas upplevelser har vi använt oss av en induktiv ansats för att låta empirin styra uppsatsen innehåll. Det insamlade resultatet har vi sedan tolkat ur ett hermeneutiskt perspektiv. Det empiriska materialet visar att studenterna har upplevt praktikprogrammet som givande även om de haft väldigt varierande upplevelser ute på sina praktikplatser vilket varit en följd av att arbetsplatserna haft olika förutsättningar. Variationerna har konkretiserats och har till stor del varit beroende av struktur, ledaren, och arbetsuppgifterna och när de delarna inte fungerat har studenternas motivation och således lärande påverkats. Därför är de tre faktorerna viktiga att tänka på vid genomförandet av en praktik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)