Hantering av lösenord - Väljer anställda lösenord efter bästa förmåga?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Ett existerande problem idag är att personer inte använder tillräckligt säkra lösenord för att kunna värja sig mot olika attacker. Denna studie undersöker hur anställdas tidigare kunskap och utbildning inom lösenordssäkerhet påverkar deras faktiska kunskap och hur de applicerar denna kunskap när de väljer lösenord. Protection Motivation Theory och Social Cognitive Theory appliceras i denna studie. Undersökningen har genomförts genom en kvalitativ metod och 9 personer, med varierande kunskaper inom lösenordssäkerhet, vid 3 olika företag har intervjuats. Studiens resultat visar på att anställdas förutsättningar påverkar deras medvetenhet, men att agerandet vid val av lösenord inte alltid är i enlighet med den kunskap de besitter. De 5 främsta faktorerna som påverkar vid val av lösenord är; policys, utbildning på företaget, tidigare kunskap och utbildning, självförmåga och vilka hot den anställde exponeras för (attacker).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)