Vardagskommunikation med vårdnadshavare i den mångkulturella förskolan : En studie ur ett förskollärarperspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Studiens syfte är att undersöka förskollärares upplevelser av vardagskommunikationen medvårdnadshavare med olika språkliga och kulturella bakgrunder samt synliggöra vilka utmaningaroch möjligheter det medför. Syftet inbegriper även vilka verktyg och metoder som kan underlättaden vardagliga kommunikationen i den mångkulturella förskolan. Metoden vi har använt oss av ärsemistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare i mångkulturella förskolor. Resultatet visar attdet som är mest avgörande i föräldrasamverkan i mångkulturella förskolor är förskollärarnasförhållningssätt och människosyn. Ett förhållningssätt som präglas av öppenhet, nyfikenhet ochempati. Resultatet visar även på olika utmaningar men också strategier som underlättar samverkan.Slutsatsen av denna studien är att mötet med vårdnadshavare i mångkulturella förskolor därnormer skiljer sig åt öppnar upp för många svårhanterliga möten men likväl möjligheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)