Värmeåtervinning från kylsystem : Uddeholm AB

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från

Sammanfattning:

Sammanfattning

Uddeholm AB är en världsledande leverantör och tillverkare av verktygsstål med ca 3 500 anställda världen över.

Under de närmaste åren planeras ökad produktion och miljökrav blir allt hårdare. För att klara detta utförs en rad viktiga investeringar. En av dem är att minska utsläppet av kylvatten och ta tillvara på spillvärme från produktionen.

Projektet har utförts på Granmelt som är en avdelning under stålverket. Här omvandlas stålskrot till kulor, även kallat granulat. Första steget i processen är att smälta stålskrot. Detta sker i högfrekventa induktionsugnar. Induktionsspolen i ugnarna måste kylas för att undvika överhettning. Kyleffekten erhålls genom att låta vatten transportera värmeenergi från ugnskomponenterna till en värmeväxlare.

Syftet med projektet är att förbättra kylsystemet, ta tillvara på spillvärmen och på det viset minska miljöpåverkan samt spara energi.   

En viktig del i projektet har varit insamling av data från befintligt system. Intervjuer och litteraturstudier har också genomförts. Informationen har legat till grund för olika förslag på hur systemet skall konstrueras och spillvärmen användas. Genom beräkningar redogörs hur mycket tillgänglig värmeenergi det går att utvinna, vilka värmekällor som kan ersättas och hur mycket pengar företaget sparar.

Konstruktionen är visualiserad med schematiska ritningar som beskriver flödet genom systemet och dess komponenter. Rapporten innehåller också skisser och ritningar för att förbättra layouten med tanke på underhållsarbete.

Resultatet av projektet är att det nya systemet ersätter en stor del av befintliga värmekällor för uppvärmning av lokaler. Vattenkonsumtionen minskar kraftigt genom att två slutna slingor används. Återbetalningstiden för nyinstallationen är mindre än två år. Efter tio år har företaget sparat över tre miljoner kronor i uppvärmningskostnader genom att använda spillvärmen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)