Är kapitalstrukturens teorier verklighet? : En granskning av pecking order- och trade-offteorin i Sverige och Finland

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Jacob Holmström; Daniel Oppenheimer; Hanna Wäin; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Finansieringslitteraturen tar upp betydelsen av att lägga upp sin kapitalstruktur på det sätt som gynnar företaget optimalt. Att finna den optimala kapitalstrukturen eftersträvas eftersom det sänker kapitalkostnaden och är en betydelsefull faktor i företagens framtida lönsamhet. Framförallt har två teorier, trade-offteorin och pecking orderteorin, nått allmän acceptans inom forskningen på detta område och ett flertal studier har genomförts på olika marknader runt omkring i världen för att undersöka teoriernas tillförlitlighet. Denna studie granskar dessa två teoriers tillämpbarhet på den svenska och finska marknadens företag, inför en stundande sammanslagning av de nordiska börslistorna. Slumpmässigt har 60 företag som är noterade på Stockholmsbörsen och 60 företag från Helsingforsbörsen valts ut som föremål för studien, där empirin är hämtad ur företagens årsredovisningar. Hypoteser grundade i pecking orderteorins och trade-offteorins resonemang har ställts upp och de variabler som bestämmer kapitalstrukturen enligt teorierna har undergått en kvantitativ statistisk prövning. Variablernas signifikans har mätts via flera regressionsmodeller och resultaten visar att företagen skiljer sig länderna emellan. Det visar sig att varken pecking orderteorin eller trade-offteorin på ett övertygande sätt kan förklara kapitalstrukturen i svenska eller finska börsnoterade bolag. Den enda egenskapen hos de svensknoterade bolagen som med säkerhet har betydelse för kapitalstrukturen är företagsstorleken. Vidare har företagens tillväxtmöjligheter med relativt stor sannolikhet betydelse för de svenska bolagens skuldsättning. För de finsknoterade bolagen är tillväxtmöjligheterna av störst betydelse för företagens belåning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)