Nyexaminerade sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård i kommunal hemsjukvård

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

Författare: Sofie Andersson; Sara Hedström; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Palliativ vård handlar om att vårda patienter när botande behandling inte längre är möjligt och att främja en god livskvalité den tid som är kvar. Detta görs i allt större utsträckning i den kommunala hemsjukvården då fler patienter väljer att bo kvar hemma även när de är dåliga. Detta ställer stora krav på de sjuksköterskor som jobbar i hemsjukvården. Syfte: Syftet med studien var att beskriva nyexaminerade sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård i kommunal hemsjukvård. Metod: Studien hade en kvalitativ ansats med beskrivande design. Tio nyexaminerade sjuksköterskor i hemsjukvården i en region i Mellansverige intervjuades utifrån en intervjuguide. Materialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Huvudresultat: I studien framkom att sjuksköterskorna tyckte det kändes meningsfullt att vårda palliativa patienter, det var en patientgrupp som prioriterades i hemsjukvården. Det framkom även att det var en utmanande uppgift med en del svårigheter som sjuksköterskorna ställdes inför. Det handlade om svårigheter med patientens och anhörigas insikt i sjukdomen, svåra frågor och svårigheter i arbetsmiljön. Det framkom även att det behövdes ett bra stöd, framför allt från kollegor för att man skulle klara av arbetet. Flera sjuksköterskor i studien upplevde brister i grundutbildningen. Detta bidrog till att de kände att de inte hade så mycket kunskap om palliativ vård när de började arbeta. Slutsats: Erfarenheten var att det var tufft att vårda palliativa patienter när man hade begränsad erfarenhet och kunskap. Sjuksköterskorna upplevde samtidigt att det gick om man hade möjlighet att få råd och stöttning av erfarna kollegor. Möjligheten till stöd ökar om man får personal att arbeta kvar i hemsjukvården och därigenom får en stabil och erfaren arbetsgrupp som kan stötta de nya sjuksköterskorna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)