Den afghanska kvinnan, en symbol? : en kritisk diskursanalys av Bush-administrationens användning av den afghanska kvinnan efter den 11 september 2001

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Denna studie tillämpar Van Dijks kritiska diskursanalys på tre tal som hölls av George W.Bush, Laura Bush samt Collin Powell under år 2001 efter attackerna på World Trade Center. I och med att de i dessa tre tal hävdar att kriget mot terrorismen även är en kamp för de afghanska kvinnornas rättigheter, är det av relevans att tillämpa en kritisk diskursanalys för att identifiera relevanta retoriska figurer i dessa tal. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur man använder sig av kvinnan under krig, huruvida hon framställs samt vilken roll hon erhåller under krigsförhållanden. Mer specifikt huruvida kvinnan används för rättfärdigandet av krig. De avgränsning som gjorts i denna studie är att fokus endast ligger på hur tre personer från Bush-administrationen utifrån endast tre tal, talade om den afghanska kvinnan under år 2001 - efter 9/11. Studiens frågeställning är hur använde samt porträtterade Bush-administrationen den afghanska kvinnan inom rättfärdigandet för krig mot Afghanistan? Det teoretiska perspektiv som tillämpats på studiens primärmaterial är ett feministiskt perspektiv i krig av Laura Sjoberg. Den tidigare forskning som använts är verk som omfattar kön i krig och könsroller inom detta område, det finns även verk som innehåller specifik information om de Afghanska kvinnorna och Bush-administrationens retoriska användning av deras livssituation. Det resultat som uppstått efter den undersökning som gjort inför denna studie är att Bush-administrationen genom dessa tre tal använde sig av den Afghanska kvinnan som ett alibi för att rättfärdiga det krig man ville föra i Afghanistan mot talibanerna, samt att den afghanska kvinnan gestaltades som ett offer, en skör karaktär i behov av beskydd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)