Följsamhet till handhygien hos hälso-och sjukvårdspersonal, En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Bakgrund: Följsamhet till handhygienrutiner hos hälso-och sjukvårdpersonal är en av de viktigaste faktorerna för att förhindra vårdrelaterade infektioner. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa följsamhet till handhygienrutiner hos hälso- och sjukvårdspersonal. Metod: Metoden som användes var en litteraturstudie för att sammanställa vetenskaplig litteratur med kvantitativ ansats. Litteraturstudien sammanställde resultaten från tio observationsstudier. PICO-modellen användes som verktyg för att utforma syftet och få fram de bärande begreppen. De bärande begreppen som framkom var hälso-och sjukvårdspersonal, observationsstudier, handhygientillfällen samt följsamhet till handhygienrutiner. En modifierad mall från SBU valdes att användas för kvalitetsgranskning av de vetenskapliga artiklarna. Databassökningarna genomfördes via PubMed och CINAHL. Innehållsanalys användes för att analysera studiernas resultat. Resultat: Vid sammanställningen i denna litteraturstudie framkom det att läkare hade högst följsamhet (65%). Det framkom också att sjuksköterskorna hade en följsamhet på 58%. Sjuksköterskorna var den yrkesgrupp som hade flest handhygientillfällen (9298). Läkarna hade 3680 handhygientillfällen och övrig personal hade 3931 handhygientillfällen med en följsamhet på 54%. Diskussion: Resultatet visade på relativt låg följsamhet till handhygienrutiner hos hälso-och sjukvårdspersonal. Patienterna hamnar i en riskzon för vårdrelaterade infektioner som hade kunnat undvikas om personalen följde de handhygienrutiner som utformats. Konklusion: En slutsats som kunde dras efter sammanställandet av resultaten, var att det fanns uppenbara brister med följsamheten till handhygienrutiner hos hälso- och sjukvårdspersonal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)