Mödrars upplevelse av stöd vid amning

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Att få barn och bilda familj är en omvälvande händelse i en kvinnas liv. Blivande föräldrar har ofta en bild av att deras nyfödda barn skall ammas. Att amma är något en kvinna kan behöva lära sig och det kan gå olika lätt för olika kvinnor. I vårt arbete som neonatalsjuksköterskor hjälper vi mödrar med amning och det har väckt frågan hos oss om kvinnor upplever att de får det stöd vid amning som de behöver. Syftet med pilotstudien är att beskriva förstagångsmödrars upplevelse av stöd vid amning av sjuksköterskor på BB/egenvårdsavdelning och på BVC under barnets första 3 månader. Metod: En kvalitativ intervjustudie med fenomenologisk ansats. I resultatet framkom fyra innebördsteman; på vårdens villkor, att vara beroende av andra, att stärka självkänslan och bli självständig. Det visade sig att mödrarna upplevde att det var viktigt att sjuksköterskan ägnade tid åt dem, utstrålade lugn och ingav förtroende. Mammorna upplevde att de hamnade i en ny situation när de blev beroende av sjuksköterskor och närstående. Sjuksköterskorna var viktiga menade mödrarna för att de skulle få allmän information om amning samt att de fick individuellt anpassad information. Mammorna upplevde det betydelsefullt att sjusköterskan visade engagemang och såg varje mammas individuella behov av stöd och uppmuntran för att få en väl fungerande amning. Att fäderna tog ut föräldraledighet och var aktivt deltagande under barnets första år visade sig ha positiva effekter på amningsfrekvensen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)