Kommunikation över kommunikationsbarriärer : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Utifrån ett sjuksköterskeperspektiv är kommunikation, och därigenom skapande av förståelse och mening, en grundläggande del av omvårdnadsarbetet. Att som sjuksköterska utveckla en positiv sjuksköterska-patientrelation är av fundamental vikt för säkerställandet av god omvårdnad. Effektiv kommunikation leder till högre patienttillfredsställelse, högre patientdelaktighet och förbättrade hälsoresultat.  Kommunikationen mellan sjuksköterska och patient kan påverkas negativt av kommunikationsbarriärer. Sjuksköterskans roll är att minimera de negativa konsekvenserna av existerande kommunikationsbarriärer genom att använda de metoder som ger bäst förutsättningar för god kommunikation i den givna situationen. Det finns ett behov att identifiera vilka barriärer för kommunikation som sjuksköterskor upplever samt hur sjuksköterskor kan övervinna dessa problem.  Syfte: Syftet var att undersöka hur sjuksköterskan upplever kommunikationen mellan patient och sjuksköterska då det föreligger kommunikationsbarriärer samt vilka åtgärder för att överbrygga kommunikationsbarriärer sjuksköterskan har erfarenhet av. Metod: Litteraturstudie med deskriptiv design. Litteratursökningen innefattade databaserna Pubmed, Psycinfo och CINAHL. Resultatet baserades på tio originalartiklar med kvalitativ ansats som var publicerade mellan 2012 till 2019.  Resultat: Under resultatanalysen identifierades två teman: Kommunikationsbarriärer samt Åtgärder och/eller metoder att överbrygga kommunikationsbarriärer. Inom varje tema identifierades kategorier och/eller underkategorier. Tolv kategorier av kommunikationsbarriärer har identifierats och sjuksköterskans upplevelse av dessa har beskrivits. Fem olika strategier och metoder som etableras av sjuksköterskorna har identifierats, att spendera tid på kommunikation, att använda tolk, att kommunicera via närstående, kunskap och utveckling samt kommunikativa strategier.  Slutsats: Studien förser sjuksköterskan med kunskap om kommunikationsbarriärer och redskap för att motverka ineffektiv kommunikation. Samtidigt rekommenderas vidare forskning för att stärka klinisk omvårdnad. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)