Sjuksköterskans möte med patienter som tillskriver sig islam

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Introduktion: Inom vården möts människor med olika kulturella och religiösatillhörigheter. Denna litteraturstudie har som mål att vara ett hjälpmedel till attmöta patienter som tillskriver sig islam. Studien beskriver kortfattat vad somkännetecknar islam som religion och att islam kan praktiseras på olika sätt.Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva kompetensområden som kan skapagoda förutsättningar i vårdmötet mellan sjuksköterskor och patienter som tillskriversig islam. Metod: Litteraturstudie. Vi har använt oss av databaserna Cinahl ochPubMed. Där fann vi 12 artiklar som vi använt oss av i vårt resultat. Resultat:Resultatet är indelat i fyra teman; det första temat tar upp vilken kulturellkompetens sjuksköterskan behöver för att vara öppen i sitt möte med patienter. Detandra temat betonar vikten av kommunikation och tolkens betydelse. Det tredjetemat beskriver närståendes roll i vården av patienterna och till sist förklarar vivissa religiösa praktiker som kan ha betydelse för mötet med patienter somtillskriver sig islam. Slutsats: Vi har kommit fram till att oavsett vilken religiöseller kulturell tillhörighet en patient tillskriver sig så bör sjukvårdspersonalen frågapatienten om hur han/hon önskar bli vårdad och att den personliga åsiktenrespekteras. Det är dock viktigt att vi som sjukvårdspersonal har en viss kunskapom hur religionen kan påverka omvårdnaden av en patient med muslimsk bakgrundoch vara medvetna om de skillnader som kan finnas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)