Marknadens reaktion på annonsering av förvärv hos tillväxtföretag

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Sammanfattning: Denna uppsats undersöker huruvida tillväxtföretag genererar en abnormal avkastning i samband med annonsering av ett förvärv. Studien genomför en händelsestudie där 30 noterade företag på Stockholmsbörsen har blivit utvalda genom olika urvalskriterier, till exempel köpeskilling och typ av företag. Vad som klassificerar ett tillväxtföretag kan skilja sig, men denna uppsats har med grund i teorin valt ut två olika finansiella nyckeltal, price-to-book och price-to-sales. Nyckeltalen för de enskilda företagen skall vara större eller minst lika med medianen på den tillväxtorienterade aktielistan Spotlight. Teorier som den effektiva marknadshypotesen, hybrishypotesen samt teorier om varför företag genomför förvärv tas upp och diskuteras. Uppsatsen diskuterar även informationsasymmetri och informationsläckage.Studiens resultat visar att urvalet vid annonseringsdagen genererar en genomsnittlig abnormal avkastning som är positiv, både när marknadsmodellen och constant mean return-modellen används. Urvalet innehåller uteliggare, därav kompletteras medelvärdet med medianen. Resultat för medianen påvisar en positiv abnormal avkastning. Resultatet pekar på att marknaden i genomsnitt är optimistiska till att tillväxtföretag genomför förvärv på kort sikt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)