Lärande och ledande : En kvalitativ studie om kunskapsspridning och lärande organisation ur ett ledarskapsperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: För att bli en framgångsrik organisation talar man om kunskap– och lärprocesser som går genom organisationen, från individen till högsta ledningen. Det innebär att den kunskap som finns hos individerna måste synliggöras, delas, spridas och tas i bruk av andra i organisationen. I denna uppsats ligger fokus på processen. Här är lärandet och ledandet som regel av avgörande betydelse och en viktig framgångsfaktor. Den primära datainsamlingen har skett genom semistrukturerade intervjuer med chefer på Region Halland. Avsikten var att informanterna skulle få delge sin syn och erfarenhet inom valt ämnesområde. Resultatet har analyserats utifrån valda teorier och tidigare forskning inom ämnesområdet. Peter Senges teorier för den lärande organisationen fungerar i studien likt en ideologisk bakgrund som sammanfattar grunddiskursen och tänkandet kring begreppet den lärande organisationen. Fredrik Tell, Jonas Söderlund och Nancy Dixons modeller för kunskapsprocesser utgör i studien mer konkreta teorier som applicerats på det empiriska materialet. Studiens resultat ses utifrån chefernas perspektiv och uppfattningar. Resultatet gör tydligt att kunskapshantering står centralt och är avgörande för organisationens framgång. Medarbetare lär sig genom att lära tillsammans. Ännu en slutsats är att ledarskapet och medarbetarskapet i den studerade organisationen mer ses likna ett partnerskap, där chefen har stort inflytande över hur kunskapsöverföring sker. Samarbete, deltagande och anpassningsbarhet präglar chefers syn på den lärande organisationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)