Fysisk aktivitet i bostadsområden med låg socioekonomisk status

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Syftet med det här arbetet är att undersöka den fysiska aktivitetsgraden i några av Malmö stads förorter. Fokus på socioekonomiskt utsatta förorter. Samt att försöka förstå vad som görs för att förbättra aktivitetsgraden bland barn och ungdomar inom dessa områden i Malmö. I uppsatsen användes det Teorier från Antonovsky, Bourdieu och Engström för att klargöra individers olika livsstilar för att genom det få en bättre uppfattning kring förhållandet mellan levnadssituation och aktivitetsgrad. Uppsatsen är kvalitativ och utgjordes i form av intervjuer med frågeställningar som: Vilken uppfattning har unga ledare om den fysiska aktivitetsgraden bland barn i socioekonomisk utsatta områden? Samt vilka åtgärder bör man vidta för att uppmuntra fysisk aktivitet bland dessa unga? Sammanfattningsvis menas det att det finns många påverkande faktorer för ungas nivå av fysisk aktivitet. Socioekonomisk status har inverkan på den fysiska aktiviteten och många gånger kan en låg socioekonomisk status likställas med låg nivå av fysisk aktivitet. I de fall det finns familjemedlemmar och unga mentorer som uppmuntrar till fysisk aktivitet går det däremot att se en större andel unga som är fysiskt aktiva, även i områden som anses ha lägre socioekonomisk status. Målet var att skaffa sig en förståelse för vad som görs idag för att främja fysisk aktivitet bland unga och om de aktiviteter som görs får det genomslag som önskas. Genom utbildning av unga ledare, mentorer och andra aktiviteter som sysselsätter unga i Malmö menas det att man har tagit ett steg i rätt riktigt. Däremot finns det mer att önska avseende ingripanden och initiativ för att i större grad öka ungas fysiska aktivitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)