Det digitaliserade boendet : Möjligheter och utmaningar för byggherrar och bostadsutvecklare

Detta är en Master-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

Sammanfattning: Digitaliseringens framfart har med eftertryck lämnat tydliga spår vilken bransch den än har dragit fram över. Den effektiviserar befintliga processer som har sett likadana ut sedan mannaminne, lika väl som den har öppnat upp möjligheterna för helt nya företag som med innovativa affärsmodeller lyckas konkurrera med branschdominerande aktörer över en natt. I fastighetsbranschen är e-handelns påverkan på handelsaktörer och coworkingföretagens fotfäste på kontorsmarknaden de mest märkbara effekterna.  På bostadssidan har det hitintills inte hänt lika mycket, och inte heller har det fått samma uppmärksamhet i akademiska- likväl som icke-akademiska skrifter. Uppsatsens syfte är följaktligen att belysa de möjligheter och utmaningar som de berörda aktörerna står inför. Vidare undersöks huruvida bostadsutvecklare och byggherrar har olika förutsättningar och målbilder när de arbetar med att utveckla morgondagens boende.  Arbetet bygger på en kvalitativ studie inbegripandes tio aktörer verksamma på bostadsmarknaden. Bland de intervjuade återfinns fyra kommunala byggherrar, fyra privata byggherrar och två bostadsutvecklare. Den erhållna empirin vittnar om tydliga skillnader när det kommer till hur de kommunala och de privata aktörerna förhåller sig till möjligheten att skapa nya affärer genom att erbjuda sina kunder en tjänstearsenal som komplement till bostaden. De kommunala bolagen väljer där att hålla sig till sin kärnverksamhet medan de privata har tydliga satsningar på att erbjuda totallösningar kopplade till boendet.  Vidare framgår det av intervjuerna att bostadsutvecklarna fokuserar mer på att utveckla produkt- och tjänstelösningar som är attraktiva för kunden medan byggherrarna, utöver liknande satsningar, även har en stark vilja att utveckla lösningar som kan effektivisera fastigheternas drift och förvaltningen.  Avslutningsvis kan det konstateras att den största utmaningen som samtliga aktörer står inför är att få samtliga komponenter i fastigheten att synkronisera med varandra på en gemensam och öppen plattform. Det framgår dessvärre tydligt att den konceptuella smarta fastigheten som så ofta beskrivs i diverse rapporter fortfarande är en hägrande utopi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)