Karismatisk Kristus : en retorisk studie om Jesus som karismatisk ledare i Matteusevangeliet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Retorik

Sammanfattning: I den här uppsatsen har jag undersökt vad som kännetecknar karismatiska ledare samt försökt ta reda på huruvida Jesus uppfyller kriterierna för karismatiskt ledarskap enligt Matteusevangeliets framställning av honom. För att lyckas med detta har jag letat efter gemensamma nämnare i olika forskares sätt att definiera begreppen "karisma" och "ledarskap" samt använt mig av Webers teori om olika legitimeringsgrunder för makt, varav karismatisk auktoritet är en sådan. Då detta är en kandidatuppsats i ämnet retorik har en ansenlig del av undersökningens fokus riktats mot Jesus som retoriker och ledarskapet som retorisk process och som kommunikativt verktyg. Det jag kommer fram till är att en karismatisk ledare är någon som andra människor underkastar sig frivilligt på grund av vissa givna förmågor eller egenskaper hos den personen, såsom vältalighet och en tydligt formulerad vision, samt dygder som mod och handlingskraft. Vidare kommer jag fram till att Jesus med mycket god marginal lever upp till bilden av en karismatisk ledare så som han framställs i Matteusevangeliet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)