Elevers och lärares uppfattningar av värdegrundens efterlevnad

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

Författare: Berit Andersson; [2010-01-07]

Nyckelord: elever; lärare; läroplanen; värdegrundens efterlevnad;

Sammanfattning: Syfte: Syftet med arbetet var att utreda vilka likheter och skillnader det finns i elevers och lärares sätt att uppfatta sin egen och andras efterlevnad av värdegrunden. Med efterlevnad menas hur väl skolans mål för värdegrunden följs. Syftet var dessutom att beskriva hur lärarna, i vad man kan utläsa från intervjusvaren, återknyter till den undersökta skolans värdegrund. Skolan kommer omnämnas som X-skolan i uppsatsen. Metod: Undersökningen vilar på en kvalitativ ansats för att ta reda på elevers och lärares uppfattningar av värdegrundens efterlevnad på X-skolan. Genom att använda mig av flera metoder har jag tänkt göra en triangulering. Det betyder att flera metoder har använts. En enkätundersökning är utgångspunkten inför intervjuerna. Intervjuerna spelades in, transkriberades och delar av intervjuerna finns att läsa i resultatet. Resultat: Redovisning av studien bygger på beskrivningar från lärare och elever. Efterlevnaden av värdegrunden är bekräftad genom intervjusvaren när det gäller trygghet genom att ingripa mot våld. Lärare arbetar för att skapa ett gott självförtroende men de flesta av respondenterna är inte nöjda när det gäller jämställdhet och skilda kränkningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)