Språket i svenska podcaster: en studie av manligt och kvinnligt språk

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

Sammanfattning: Abstract Sedan 70- och 80-talet har det forskats kring manligt och kvinnligt språk, främst genom samtal. Forskare har kommit fram till att män och kvinnor har olika samtalsstilar och att olika stereotyper finns rådande manligt och kvinnligt språk. Syftena med den här studien är att undersöka podcastlyssnares attityder till språket i podcaster i allmänhet och i synnerhet manligt och kvinnligt språk. Vidare är även syftet med studien att undersöka manligt och kvinnligt språk i svenska podcaster genom en språklig analys. Sammantaget ger det här möjlighet att både undersöka attityden till manligt och kvinnligt språk i en viss språklig genre idag och att se om de här attityderna motsvaras av det verkliga språkbruket. Två studier genomfördes för att kunna analysera språket. Den första delstudien bestod av en enkät där podcastlyssnare fick svara på frågor om språket i de podcaster dem lyssnar på. Den andra delstudien bestod av en näranalys av fyra olika podcaster. Det sammantagna resultatet av delstudierna är att det fortfarande råder viss skillnad mellan manligt och kvinnligt språk, däremot kan man se större skillnader mellan podcasternas olika genrer. Samt att skillnaden i språkbruk tycks bero mer på talsituation än kön. Således är det mer skillnader mellan samtal i offentligheten och vardagssamtal än mellan manligt och kvinnligt språkbruk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)