Aktionsforskning på sfi. En studie om att effektivisera undervisningen av partikelverb

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Författare: Lisa Thorén; [2019-10-25]

Nyckelord: sfi; partikelverb; begreppsförståelse; aktionsforskning;

Sammanfattning: Som sfi-elev är det viktigt att snabbt bygga upp ett stort ordförråd för att nå målen för den sista kursen på sfi, kurs D. Det finns dock många faktorer som gör att det kan vara problematiskt att bygga upp ett stort ordförråd och när en viss nivå har uppnåtts i språket räcker det inte med att memorera konkreta ord utan inläraren behöver även lära sig abstrakta ord samt få en förståelse för hur ord kan kombineras och vilken underliggande betydelse ord har. I denna studie har jag i min roll som sfi-lärare fokuserat på hur jag kan stödja eleverna i min klass med deras ordinlärning på avancerad nivå.Jag valde att begränsa studien till partikelverb och undersöka om min undervisning om dessa skulle kunna effektiviseras genom att använda ett begreppsbaserat arbetssätt som tydliggör olika partiklars olika betydelser. Jag undersökte även vilket av två material som bäst hjälpte eleverna med deras inlärning av partikelverb, ett material fokuserade på bilder och ett på exempelmeningar. Studien har ett kognitivt och sociokulturellt fokus och pedagogiken som användes utgick främst från det kooperativa lärandet. Metoden som jag använde var aktionsforskning, bland annat för att kunna främja ett demokratiskt perspektiv där elevernas åsikter påverkade utvecklingen av undervisningen.Resultatet antyder att elevernas förståelse av partikelverb, både receptivt och produktivt, ökade under studiens gång. Mest markant ökade den receptiva läsförståelsen för de partiklar där materialet i undervisningen bestod av bilder. I den produktiva förmågan i skrift fanns det ingenting i studien som indikerade att de olika materialen hade olika inverkan på utvecklingen. Under studiens gång hade jag möjligheten att, med stöd av eleverna, effektivisera min undervisning av partikelverb. Sammanfattningsvis tyder resultaten på att ett begreppsbaserat arbetssätt med både bilder och exempelmeningar hade en positiv inverkan på mina elevers begreppsförståelse av de utvalda partiklarna samt ledde till en ökad förståelse av systematiken kring partikelverb.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)