Covid-19 pandemins påverkan på barn och ungdomars psykiska hälsa : identifiering av riskfaktorer – en litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Introduktion: Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar fortsätter att öka och har blivit ett stort samhällsproblem och den höga sjukdomsbördan medför att psykisk ohälsa räknas som en folksjukdom. Covid-19 pandemin har medfört en försämring av den psykiska hälsan till följd av förändrade levnadsvanor på grund av restriktionerna för att minska smittspridningen och konsekvenserna kan påverka individer i flera år framåt. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att identifiera vilka riskfaktorer som påverkar barn och ungdomars psykiska hälsa negativt under covid-19 pandemin. Metod: Denna studie är en tematisk litteraturstudie och artiklar har framtagits med hjälp av databaserna Academic Search Premier, CINAHL, Directory of Open Accsess Journals, MEDLINE EBSCO, PubMed och SpringerLink. Resultat: Fyra riskfaktorer identifierades ”fysisk inaktivitet”, ”ökad skärmtid”, ”våld i hemmet/föräldrars alkoholmissbruk” samt ”isolation/social distansering”. Även socioekonomiska faktorer utmärkte sig som betydande för psykisk ohälsa samt att flickor var särskilt utsatta för psykisk ohälsa under pandemin. Slutsats: Covid-19 pandemin har påverkat barn och ungdomars psykiska hälsa negativt, restriktionerna har medfört att smittspridningen minskat, dock till en bekostnad av en ökad psykisk ohälsa. Fler studier på ämnet behövs för att utforska vilka ytterligare konsekvenser covid-19 pandemin har fått på folkhälsan då forskningsområdet är relativt outforskat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)