Ekonomistyrning för ett hållbart företagande och ett hållbart samhälle -En studie om hur hållbarhet ur miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter kan implementeras i en organisation som ett enda paket

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Helena Börjesson; Johanna Fröjd; [2014-02-07]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund Hållbarhet har blivit en alltmer central fråga i större företag vilket lett till att allt fler ansvarskrav ställs på företags hållbarhetsarbete. Tidigare har stort fokus legat på den externa hållbarhetsredovisningen och det finns många utarbetade standarder inom det området. Däremot har det interna arbetet inte kommit lika långt, alltså hur man med hjälp av strategier och mål ska kunna möta de hållbarhetskrav och ansvar som finns hos företag och i samhället. Syfte och frågeställning Denna studie kommer att beröra företag och deras hållbarhetsarbete samt SKF och undersöker hur SKF kan implementera hållbarhet i en teoretisk ekonomistyrningsmodell och låta hållbarhet bli en del av strategin och den operativa verksamheten. Studien visar hur man får ihop teoretisk och praktisk hållbarhet i en organisation. Våra specifika frågeställningar är: 1. Hur kan man bryta ner strategiska hållbarhetsprioriteringar i operativa och verksamhetsnära mål och aktiviteter? Hur inkluderas hållbarhetsarbete i verklig praxis? 2. Hur kan man sammanfatta allt detta och illustrera i Malmi & Browns modell? Metod För att kunna besvara syftet har vi använt oss av en fallstudie av kvalitativ karaktär för att ge en heltäckande bild för studien. Undersökningen består av en teoretisk referensram och personliga intervjuer. Studieobjekten är begränsade till åtta personer med chefsbefattning inom SKF som på olika sätt är kopplade till företagets hållbarhetsarbete. Resultat och slutsatser Efter att ha studerat hållbarhet och ekonomistyrning ur både ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv kan vi se att hållbar ekonomistyrning är utförbar, men att den idag inte är fullständig. Vi kom fram till att det finns tre nyckelord för en hållbar ekonomistyrning; kommunikation, förståelse och motivation. Med hjälp av dessa kan en organisation få in hållbarhet och på så sätt uppnå kontroll i alla delar i MCP. Slutligen kan vi konstatera att teorin och praktiken till stor del bekräftar varandra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)