Sjuksköterskors upplevelse av mötet med närstående vid plötsligt dödsfall : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund:Ett plötsligt dödsfall beror ofta på sjukdom, olycka, mord eller självmord. År 2017 uppskattar man att cirka 10 360 människor miste livet tidigare än förväntat. När en människa plötsligt avlider kommer det oftast som en chock för de närstående. Det har visat sig att sorgeprocessen för de närstående kan påverkas vid plötsliga dödsfall då de inte varit förberedda på dödsfallet. Även bemötandet de får direkt efter dödsfallet har stor betydelse. Sjuksköterskor har ofta bristfällig utbildning i hur det närstående ska omhändertas vid plötsliga dödsfall och studier har visat att de närstående haft både bra och dåliga upplevelser kring bemötandet. Syfte:Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka sjuksköterskors upplevelse av mötet med närstående vid plötsligt dödsfall. Metod:En litteraturöversikt baserad på elva vetenskapliga artiklar, nio kvalitativa och två kvantitativa artiklar. Resultat:I resultatet framkom att sjuksköterskorna upplevde att de hade ett ansvar för patientens närstående trots att det många gånger upplevdes vara en svår situation och där etiska problem kan uppstå. Majoriteten av sjuksköterskorna upplevde även att de hade bristande kunskap och utbildning i hur närstående ska omhändertas. Även miljön och bristen på resurser gjorde det ofta svårt att kommunicera med de närstående. Diskussion:Sjuksköterskan upplever plötsligt dödsfall som en krävande situation i sin yrkesroll och ställs inför många olika etiska aspekter och känslor.  Att dessutom möta närstående i sorg vid plötslig död är ännu en yttre påfrestning i sjuksköterskans roll. För att sjuksköterskan ska känna sig säker i sin roll är kunskap om bemötande i sorgeprocessen en viktig del i professionen. I resultatdiskussionen tillämpades Joyce Travelbee´s omvårdnadsteori.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)