Sjuksköterskors erfarenhet av att handleda sjuksköterskestudenter : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

Sammanfattning: Bakgrund: Sjuksköterskeyrket innebär flera utmaningar som ansvar, arbetsuppgifter och handledning till sjuksköterskestudent. Handledning till sjuksköterskestudent är en del av sjuksköterskeutbildningen och förväntas kunna utföras av legitimerad sjuksköterska parallellt med omvårdnad. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att undersöka sjuksköterskors erfarenhet av att handleda sjuksköterskestudenter. Metod: Litteraturstudien baserades på vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod. Databassökningen av vetenskapliga artiklar genomfördes i Cinahl och PubMed. Tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ design valdes ut. Sju av artiklarna ansågs ha hög kvalitet och tre av medelhög kvalitet. Samtliga tio vetenskapliga artiklar undersökte sjuksköterskors erfarenhet av att handleda sjuksköterskestudenter. De vetenskapliga artiklarna analyserades utifrån Willmans & Stoltz (2017) metasyntes. Resultat: I resultatet presenterades fem huvudrubriker vilka var utmaningar, ansvar, relation, stöd och personlig utveckling. Utmaningar resulterade i tre underrubriker vilka var tidsbrist, kunskapsbrist och kunskapsbehov. Huvudrubriken relation resulterade i en underrubrik vilken var tillit och förtroende. Konklusion: Litteraturstudien visade på att sjuksköterskors erfarenhet av att handleda sjuksköterskestudenter är både positiva och negativa samt påverkas av olika faktorer. Återkommande faktorer var tidsbrist utifrån svårighet att handleda sjuksköterskestudent parallellt med omvårdnad av patient. Kunskapsbrist var kopplad till saknad kunskap inom handledning, samt ett behov av handledarutbildning. Litteraturstudien visade på att sjuksköterskor upplever stort ansvar i handledarskapet och att handledning till sjuksköterskestudent upplevs som ett ömsesidigt lärande. Nyckelord: erfarenhet, handledning, klinisk placering, sjuksköterska, sjuksköterskestudent.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)