”Svenskhet” – konstruktion av en svensk nationell identitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

Sammanfattning: Genom att använda kvalitativ innehållsanalys och kritiskt diskursanalytiska teorier och metoder undersöker denna studie hur ’svenskhet’ konstrueras genom språket på svenska diskussionsforum för att söka reda på vilka som tillskrivs tillhöra och vilka som exkluderas från den svenska nationella identiteten. Resultaten visar att det dels inte finns en given norm för vilka som tillhör gruppen, men att det däremot är tydligt vilka som blir exkluderade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)