Efterfrågad kompetens hos juniora ekonomer : En studie beträffande arbetsgivarens syn på kompetens hos juniora ekonomer.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Författare: William Jonsson; Ayda Khabbazi Zowj; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Inledning: Vilka icke-kvalificerande kompetenser prioriteras av arbetsgivaren, när de kvalificerande kompetenser är uppfyllda, vem får jobbet? Är det den sökande med bäst referenser, bäst betyg eller är det en kombination av flera faktorer? Det är frågor arbetssökande ofta ställer sig när de ska på en arbetsintervju. Att arbetssökande överöses i många tips utan någon källa kopplad till studie är ett problem för den arbetssökande anser vi. Därför vill juniora ekonomer som söker jobb veta vad som prioriteras av arbetsgivaren, vad som är viktigast enligt dem. Syfte: Syftet är att ur ett företagsekonomiskt perspektiv undersöka och förklara arbetsgivarens urval av kandidater till jobb riktade mot juniora ekonomer, när den kvalificerande kompetensen är uppfyllda. Studien syftar även till att ge indikationer på vilken eller vilka icke kvalificerande kompetenser som är av betydelse hos arbetsgivare där merparten av juniora ekonomer har sin första anställning. Studien skall öka den befintliga kunskapen angående rekryteringskvalifikationer utifrån arbetsgivarens perspektiv. Studien kommer att besvara det praktiska behovet för juniora ekonomer som uppfyller kraven för den kvalificerande kompetensen i arbeten de söker. Studien skall hjälpa juniora ekonomer i valet av vad som skall prioriteras vid sidan av studierna för att göra dem extraordinära på arbetsmarknaden. Målet är att studien skall underlätta för juniora ekonomer att finna evidensbaserade fakta angående råd vid arbetssökning. Metod: För att kunna skapa oss en djupare förståelse användes en kvalitativ metod där rekryteringsansvariga intervjuades för att vi skulle kunna uppfylla studiens syfte. Studien inkluderar även en kvantitativ del där platsannonser analyserades för att finna frekvensen av akademisk examen som en kvalificerande kompetens. Slutsats: Vår slutsats indikerar att arbetsgivare ser motivation, vilja och driv som de viktigaste icke kvalificerande kompetenserna. De icke kvalificerande kompetenserna har en biroll i rekryteringsprocessens första två delar. I den sista delen där urvalet sker får de dock den stor roll. Nyckelord: Rekryteringsprocess, juniora ekonomer, kvalificerande kompetens, icke kvalificerande kompetens.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)