Förbättrad lager- och produktionsstyrning : vid tillverkning mot kundorder på Rimaster AB

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för produktionsekonomiTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för produktionsekonomiTekniska högskolan

Sammanfattning:

Detta examensarbete har utförts på Rimaster AB i Rimforsa, vars huvudsakliga verksamhet är legotillverkning inom elektronik och mekatronik. Rimaster AB har cirka 140 anställda och omsätter cirka 116 MSEK. Den största delen av tillverkningen är manuell och all produktion sker mot kundorder. Företaget upplever att produktionsflödet är ojämnt och därmed även kapacitetsutnyttjandet. Dessutom är kapitalbindningen hög, både i råvarulager och i färdigvarulager. Syftet med detta arbete är därför att genom en förbättrad styrning av lager och produktion minska kapitalbindningen samt uppnå ett jämnare kapacitetsutnyttjande.

Kostnaden för kapitalbindningen bestäms genom att en lagerränta för respektive lagerställe tas fram. För råvarulagret beräknas lagerräntan till 15,8 procent och för färdigvarulagret 16,9 procent. Totalt ger detta en årlig kostnad för kapitalbindning på 2,4 MSEK. Utöver detta ska lagerräntan användas till att fatta korrekta beslut vid lagerstyrning, till exempel vid beräknande av inköpskvantiteter.

Vid en analys av råvarulagret identifieras ett antal artikeltyper som i sin tur ligger till grund för en klassificering av de lagerförda artiklarna. En artikelklass som stora delar av kapitalbindningsproblematiken kan hänföras till är artiklar med låg behovsfrekvens i kombination med leverantörernas minimala orderkvantiteter. För att minska detta problem rekommenderas ett fördjupat leverantörssamarbete i syfte att göra orderkvantiteterna mindre. För övriga artikelklasser föreslås en differentierad lagerstyrning som ett verktyg för att få kontroll över lagret. Kapitalbindningen i färdigvarulagret beror främst på att kunden, genom avtal, bestämmer hur deras ledtidskrav ska uppfyllas. Detta beslut bör istället fattas av Rimaster AB och baseras på kundorderpunktens placering.

Det ojämna kapacitetsutnyttjandet beror bland annat på att produktionen är uppdelad i flera mindre grupper med kundfokus. Dessutom stämmer inte produktionsgrupperna överens med de grupper som använts planeringsmässigt. Av denna anledning föreslås ett nytt produktionsflöde där fyra produktorienterade slutmonteringsgrupper skapas, dessa bildar dessutom planeringsgrupper. Genom denna aggregering av resurser skapas förutsättningar för ett jämnare produktionsflöde och därmed även ett jämnare kapacitetsutnyttjande. Samtidigt föreslås ett nytt detaljplaneringssystem med funktionalitet enligt Workload Control-konceptet för att möjliggöra korta och säkra ledtider och en begränsad mängd produkter i arbete.

En ytterligare bidragande orsak till det ojämna produktionsflödet är att produktionsbatcherna är stora, trots att ställtidsandelen normalt sett är låg. Detta beror på att batchstorleken normalt likställs med storleken på en kundorder. Följaktligen föreslås en minskning av batchstorlekarna vilket förutom att bidra till ett jämnare flöde även medför kortare produktionsledtider.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)