Att ta del av berättelser om andras liv

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Parinazz Iranmanesh; [2020-03-03]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att i en kvalitativintervjustudie bland studenter på psykologprogrammet och psykoterapeutprogrammet som har ett intresse av att ta del av berättelser omandras liv undersöka hur mottagaren förstår sitt intresse och vad för funktioner berättelser om andras liv har på mottagaren. Åtta deltagare rekryterades. Till intervjun användes en semistrukturerad intervjuguide. Intervjuerna analyserades tematiskt med induktiv ansats. De svar som framkom kan förstås i termer av olika funktioner som andras berättelser kunde ha för mottagaren. Sammantaget visade studien att berättelser om andras liv gör världen, andra och sig själv förståeliga, fungerar stöttande och som en resurs för problemlösning samt är existentiellt meningsfullt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)