Lärarens påverkan på pojkars prestationer : En litteraturöversikt genusbemötande i årskurs F-3

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning: Provstatistik visar idag att pojkar presterar sämre i skolan än flickor. Det finns många aspekter och bakgrundsfaktorer som kan förklara varför denna klyfta uppstått. Föreställningen att pojkar generellt presterar sämre än flickor kan exempelvis bero på pojkars bristande motivation till skolarbete, denna brist kan härledas till stereotypa normer i skola och samhälle. Området som berörs i föreliggande litteraturöversikt är förstaspråksinlärning då grundläggande förstaspråkskunskaper kan anses vara grundläggande för många andra ämnen i skolan. Skolan har samtidigt ett kompensatoriskt uppdrag att se till att alla elever oavsett kön ska få en likvärdig utbildning av kvalitet och mycket ansvar ligger på lärare i denna fråga. Mycket forskning existerar redan kring flickors prestationer och sociala plats i skolan, med detta som grund är fokus i föreliggande text att ta reda på vad lärare gör i sin undervisning för att gynna pojkars prestation i språkinlärning i årskurserna F - 3. För att ta reda på detta har nio vetenskapliga artiklar och en avhandling analyserats. Resultatet av denna litteraturöversikt framhåller lärarens förmåga till självreflektion i koppling till val av metoder och material. Även lärares förmåga att se till elevernas individuella behov lyfts som en bidragande faktor kring de val läraren gör. Lärares omedvetna förhållningssätt gentemot genusstereotyper framhålls som en av anledningarna till bibehållande av genusstereotypa föreställningar kring elevers förväntade prestation i koppling till deras genus.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)