Patienters upplevelser av att leva med en tarmstomi : -en litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Hälsoakademin;

Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige lever cirka 20 000 personer med en stomi. De vanligaste orsakerna till att personer stomiopereras är att hon eller han lider av Ulcerös Colit, Morbus Crohn eller cancer i tjock- eller ändtarm. Vid en stomioperation leds tarmen ut genom bukhinnan och sys fast på huden. Öppningen täcks med stomibandage som samlar upp avföringen. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av att leva med en tarmstomi. Metod: En systematisk litteraturstudie genomfördes. Elva vetenskapliga artiklar erhölls efter systematisk sökning i databaserna Cinahl, Pubmed och Psykinfo. Studiernas resultat bearbetades och kategoriserades. Resultat: En fysiskt förändrad kropp ledde till psykiska reaktioner och känslor. Det var främst de psykiska upplevelserna som ledde till hinder i vardagen men det uppkom också rent fysiska hinder relaterade till att ha en stomi på buken. Slutsats: Fynden i litteraturstudien tyder på att en förändrad kropp, relaterat till en stomioperation, leder till fysiska och psykiska upplevelser. Upplevelserna beskrivs ofta som hinder i vardagen, många blir socialt isolerade eller lever i rädsla för att stomin ska lossna i en olämplig situation. Sexualiteten blir påverkad och betydelsen av det varierar beroende på person.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)