Effekter av icke-farmakologiska metoder vid beteendemässiga och psykiska symtom hos personer som lever med Alzheimers sjukdom : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

Sammanfattning:

Bakgrund: Alzheimers sjukdom (AD) är den vanligaste formen av

demenssjukdomar och antalet människor som insjuknar i AD förväntas öka

kraftigt med tiden. Dessutom kännetecknas personer med AD ofta av

beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) som kan innefatta agitation,

depression, vanföreställningar, oro, ångest, hallucinationer, sömnrubbningar,

rastlöshet och apati. Dessa symtom kan orsaka lidande hos patienten och är svåra

att hantera för både vårdgivaren och anhöriga, samt försvårar omvårdnadsarbetet.

Syftet var att beskriva icke-farmakologiska metoder och effekter av dessa metoder

vid omvårdnad av personer med Alzheimers sjukdom som har beteendemässiga

och psykiska symtom.

Metod: En litteraturöversikt bestående av 16 utvalda kvantitativa

forskningsartiklar har genomförts. Artiklarna publicerades mellan år 2006-2016.

Resultat. De studerade icke-farmakologiska metoderna var musikterapi, vissa

typer av massage, reminiscence-terapi, vårdhundterapi och ljusterapi. Resultaten

visade att icke-farmakologiska metoder kan ha en varierande effekt på BPSD.

Litteraturöversikten visade att musikintervention var mest effektiv för att minska

agitationsbeteende. Individualiserad musik i samband med speciella minnen

minskade stress, fobier hos personer med svår demens. Intervention av

handmassage, aromaterapi, taktil massage och terapeutisk beröring minskade

aggression och agitationsbeteende. Vissa studier visade dock att

fotmassageintervention och vårdhundterapi kunde öka verbal aggressivitet hos

personer med demens, medan en annan studie visade att djurassisterade aktiviteter

kunde minska nedstämdhet medan glädje och generell uppmärksamhet ökade.

Effekten av ljusbehandling var förbättrad sömn, minskad depression, agitation och

ätstörningar.

Slutsats. Icke-farmakologiska metoder kan minska beteendemässiga och psykiska

symtom hos personer med Alzheimers sjukdom, dock med varierande effekt. De

varierande resultaten kan tolkas som att icke-farmakologiska metoder bör

individanpassas och att det behövs vidare forskning inom området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)