”Samma som mig” : En kvalitativ studie av barns lärande under en didaktisk iscensättning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Arbetet har sitt ursprung i en nyfikenhet på barns lärande och ett personligt intresse av slöjd. Syftet med studien är att undersöka hur barns lärande kan ta sig till uttryck under en slöjdaktivitet, samt beskriva hur en slöjdaktivitet i förskolan kan se ut. Författaren har tillsammans med tre barn tovat vid tre tillfällen, och filmandet av aktiviteten utgör studiens grund. Syftet med undervisningsaktiviteten var att barnen skulle få bekanta sig med tovning som teknik. Filmerna har transkriberats, och barnens utsagor har analyserats för att se spår av lärande, utifrån teori om begreppsinnehåll och begreppsuttryck. Studien utgår från aktionsforskning och har en kvalitativ ansats. Resultatet visar att barnen upprepar författaren, och uppvisar beteende som kan tolkas som stöttat lärande mot övriga barn. Vidare pekar resultatet på repetition som en viktig komponent för lärande, samt att barns verbala förmågor tillsammans med förkroppsligad kunskap utgör barnets helhetliga förståelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)