Tillgängliga utbildningslokaler i förskolan En fenomenografisk fallstudie om hur kravet om tillgänglighet implementeras i samband med att en ny kommunal förskola byggs i Göteborgs Stad

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Det råder ingen tvekan om att den svenska förskolan styrs av en utbildningspolitisk vision om en skola för alla. Skollagen (SFS 2010:800), Läroplan för förskolan (2018:50) och UNICEF (2009) är alla styrdokument som befäster barns rättigheter till en tillgängligutbildning. Hur den fysiska miljön bör vara utformad i syfte att uppnå visionen är däremot mer oklart preciserat. Studiens övergripande syfte varatt identifiera förbättringsmöjligheter när det gäller implementeringen av kravet om tillgänglighet när nya förskolor byggsi Göteborgs Stad. I strävan att besvara studiens syfte användes följande frågeställningar: ”Hur tolkas kravet om tillgänglighet av projektledare, rektor och arkitekt samt kommunala dokument?”samt ”Finns det några hinder och utmaningar när kravet om tillgänglighet tillämpas?”. Studien är genomförd som enfallstudie och dess empiri bestårav kommunala dokumentationer samt transkriberade intervjuer. Empirin har analyserats med utgångspunkt ien fenomenografisk metodansats samt Nilholms (2007) specialpedagogiska perspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)